Služby

Služby poskytované SBD Milevsko v rámci správy nemovitosti

-evidence poplatků a služeb spojených se správou domu

-vedení účetnictví + vypracování DP a účetní závěrky

-evidence a archivace dokumentů SVJ

-kontrola a zajišťování platných požadovaných revizí zařízení (dle příslušných předpisů)

-vedení elektronické evidence bytů + možnost individuálního přístupu k přehledům plateb pro jednotlivé vlastníky, roční vyúčtování v elektronické podobě (systém EBY společnosti JH Data)

-zajišťování průběžných / havarijních oprav společných částí domu, bytových jednotek

-kopírovací služby (dle platného ceníku)

-vymáhání pohledávek vzniklých platební neschopností členů SVJ / nájemníků

-poradenství v oblasti financování oprav a rekonstrukcí, jednání s finančními ústavy

-poradenství v oblasti čerpání možných podpor na rekonstrukce a realizaci opatření vedoucí k úspoře nákladů na vytápění, ohřev TUV (Zelená úspora, Nový panel)

-poradenství v optimalizaci nakládání s volnými finančními prostředky

-zvýhodněné pojištění nemovitosti v rámci hromadného pojištění majetku

 

Seznam dokladů požadovaný ke správě SBD Milevsko

-mandátní smlouva o obstarání správy domu

-účetní doklady SVJ vč. účetní závěrky za poslední ukončené zdaňovací období

-pojistná smlouva nemovitosti

-smlouvy o dodávkách energií – elektřina, voda, teplo, plyn

-smlouva o účtu + zajištění přístupu pro oprávněné osoby správce

-smlouvy o úvěru, příp. přijatých dotacích

-uzavřené nájemní smlouvy na nebytové prostory

-revizní zprávy – elektro, plyn, hydranty, vodoměry, výtahy

-technická dokumentace domu

-kopie prohlášení vlastníka budovy

-kontaktní údaje na osoby oprávněné jednat za SVJ (telefon, e-mail)

-seznam majitelů / nájemníků bytů + kontakty (telefon, e-mail)

-klíče od hlavního vchodu, místností kde se nachází hlavní vodoměr, HUP, rozvodná skříň elektroinstalací (dle dohody)